The People of CPA

President Emeritus

Suzanne Lee

Elders

Mee Len Hong

Yat Lee

Michael Liu

Pong Louie

Yoke Chew Mah

Chau Wah Tang

Lai Mui Yu

Qiu Qing Yu

CPA Steering Committee

Ann Har-Yee Wong, Co-Chair                         

Jian Hua Tang, Co-Chair               

San Tran, Vice-Chair

Howard Wong, Treasurer

Shao Ping Mo, Chinese Secretary

Michelle Yee, English Secretary

Bihua Huang

Lily Xie

Xue Yun Zhang

 

Staff

Karen Chen, Executive Director

Mark Liu, Operations and Development Director

Erin Chow, Capacity Building Coordinator

Mei Qun Huang, Resident Outreach Staff

Baolian Kuang, Community Organizer

Sophie Mark-Ng, Administrative Staff

Issay Matsumoto, Organizer

Carlton Sagara, Office Manager

Sarah Wang, Organizer

Fiona Yu, Workers Center Coordinator

Vivian Zhang, Service Staff