The People of CPA

President Emeritus

Suzanne Lee

Elders

Mee Len Hong

Yat Lee

Michael Liu

Pong Louie

Yoke Chew Mah

Chau Wah Tang

Lai Mui Yu

Qiu Qing Yu

CPA Steering Committee

Ann Har-Yee Wong, Co-Chair                         

Jian Hua Tang, Co-Chair               

Howard Wong, Treasurer

San Tran, English Secretary

Wai Chan, Chinese Secretary

Yuan Jie Kuang

De Sheng Liang

Shaoping Mo

Rui Yi Tan

Pei Ying Yu

Xue Yun Zhang

Staff

Karen Chen, Executive Director

Mark Liu, Operations and Development Director

Erin Chow, Capacity Building Coordinator

Mei Qun Huang, Resident Outreach Staff

Baolian Kuang, Community Organizer

Sophie Mark-Ng, Administrative Staff

Carlton Sagara, Office Manager

Ashley Shen, Project Coordinator

Sarah Wang, Organizer

Fiona Yu, Workers Center Coordinator

Vivian Zhang, Service Staff