The People of CPA

President Emeritus

Suzanne Lee

Elders

Mee Len Hong

Yat Lee

Michael Liu

Pong Louie

Yoke Chew Mah

Chau Wah Tang

Lai Mui Yu

Qiu Qing Yu

CPA Steering Committee

Ann Har-Yee Wong, Co-Chair                         

Jian Hua Tang, Co-Chair               

Howard Wong, Treasurer

San Tran, English Secretary

Wai Chan, Chinese Secretary

Mun Ying Kock

Yuan Jie Kuang

De Sheng Liang

Shaoping Mo

Rui Yi Tan

Xue Yun Zhang

Staff

Karen Chen, Executive Director

Mark Liu, Operations and Development Director

Winnie Chen, Services Administrator and APALA Fellow

Erin Chow, Organizer (Youth and Community)

Yayin He, Outreach Staff

Mei Qun Huang, Resident Outreach Staff

Baolian Kuang, Community Organizer

Carlton Sagara, Office Manager

Wayne Yeh, Civic Action Organizer

Fiona Yu, Workers Center Coordinator

Shi Yuan Yu, Service Staff